EFOP-1.3.7-17-2017-00125

A projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségfejlesztő tevékenységének bővítése

Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Konzorciumi partner:
”Tanítsatok” Egyházi Alapítvány

A szerződött támogatás összege: 49.998.466.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Az EU-s támogatás segítségével, a Szeged-Csanádi Egyházmegye (mint konzorciumvezető) és a “TANÍTSATOK” Egyházi Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Egyházmegye jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség több mint 36,4%-a római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében.
A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, és a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azokat a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében.
Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, és az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is. Továbbá segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, a munkanélküliséget, és szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00125

Projektben 2018-2019-ben megvalósult programok:

 • Egyházmegyei Zarándoklat és Találkozó 2 alkalommal
 • Szentségimádás iskolája – Hétébresztő előadássorozat 12 alkalommal
 • Családegyetem előadássorozat 6 alkalommal
 • Tematikus kisfilmek forgatása különböző programokról
 • Egyházmegyei Lelkinap 2 alkalommal
 • Emmauszi esték – Hitmélyítő előadások
 • Face2Face eucharisztikus imaestek
 • Katekéta Csapatépítés körzetenként összesen 10 alkalommal
 • Szupervíziós alkalmak
 • Pasztorális munkatársak képzése
 • Pasztorális munkatársak és áldoztatók lelkinapja
 • Life Teen kiadványok megjelentetése